Wij zijn SistersChange

Ervaren psychologen en coaches. Sociale Zekerheidskenners. Authentieke en kritische professionals. Wij bouwen aan veerkrachtige organisaties.

Veerkracht

Veerkracht is het vermogen om met veranderingen c.q. tegenslagen om te gaan en daar zelfs -soms-door te groeien. Veerkracht is geen statisch begrip, we zijn allemaal soms veerkrachtig en soms ook niet. Veerkracht is ook geen geïsoleerd gegeven maar wordt beïnvloed door onze omgeving, zowel in werk, privé als in de maatschappij waarin we ons bevinden.
Lees verder

Aanpak

We gebruiken onze eigen psychologische vragenlijst om de mate van individuele veerkracht in kaart te brengen. De rapportage geeft mensen inzicht in hun mate van veerkracht en in de elementen die daar een bijdrage aan leveren of juist belemmerend werken. De mate van ervaren stress en de relatie met cognitieve of emotionele klachten wordt verduidelijkt.
Lees verder

Vervolg

In de gesprekken met individuele werknemers verwijzen we door indien dit geïndiceerd is. We verwijzen door naar psychologen, maatschappelijk werk of loopbaanadviseurs afhankelijk van de problematiek c.q. belemmeringen. Desgewenst maken we hiervoor gebruik van de providerboog van de werkgever.
Lees verder

Veerkracht.. onmisbaar in tijden van verandering

Veerkracht is trendy. En veerkracht is van alle tijden. In de hele geschiedenis heeft de mensheid zich veerkrachtig door het leven geploeterd. Geploeterd in tijden van tegenslag, oorlog en ziekte. Geploeterd en toch overleefd, soms tegen wil en dank. Er sterker door geworden en soms ook niet.

Is veerkracht iets dat je “hebt” of niet? Is veerkracht een persoonskenmerk? Is het aangeboren en kun je het ontwikkelen? Interessante vragen, ook voor werkgevers en werknemers, zeker in deze tijd, waarin veranderingen de enige constante lijken te zijn.

SistersChange helpt bij veerkracht. We gaan het gesprek aan met werkgevers en werknemers over veerkracht. We meten veerkracht, dragen onze kennis over, over veerkracht en mentale klachten en geven onderbouwde adviezen over de wijze waarop veerkracht gekoesterd en/of ontwikkeld kan worden. We adviseren werknemers over veerkracht. En helpen werkgevers bij het verbeteren van de werkcontext, zodat werknemers weer floreren. Door het kritisch kijken naar stressoren, buffers en werkprocessen.  Helpen is bij ons meehelpen. We zetten onze kennis en ervaring in tijdens ten behoeve van leidinggevenden en individuen en werken mee aan een beter werkproces, werkklimaat en aan een beter individueel welzijn van werknemers.

Onze visie op veerkracht

Veerkracht is het vermogen om met veranderingen c.q. tegenslagen om te gaan en daar zelfs -soms-door te groeien.  Veerkracht is geen statisch begrip, we zijn allemaal soms veerkrachtig en soms ook niet. Veerkracht is ook geen geïsoleerd gegeven maar wordt beïnvloed door onze omgeving, zowel in werk, privé als in de maatschappij waarin we ons bevinden.Onze omgeving, onze ervaren stressoren, persoonskenmerken en onze buffers spelen een rol in de mate waarin we veerkrachtig zijn.


Onze visie

Onze methodiek

We gebruiken onze eigen psychologische vragenlijst om de mate van individuele veerkracht in kaart te brengen. In onze vragenlijst worden alle elementen die al dan niet bijdragen aan iemands veerkracht in kaart gebracht. De rapportage over de uitkomsten geeft mensen inzicht in hun mate van veerkracht en in de elementen die daar een bijdrage aan leveren of juist belemmerend werken. De mate van ervaren stress en de relatie met cognitieve of emotionele klachten wordt verduidelijkt. De wijze waarop deelnemers omgaan met stress wordt zichtbaar. Maar ook de invloed van specifieke werk en/of privé stressoren en de invloed die dit heeft op de individuele veerkracht wordt verhelderd. De rapportage levert dus een schat aan inzicht gevende en bruikbare informatie op!

Onze psychologen en coaches

Aan de hand van de rapportage van de vragenlijst gaan onze psychologen en coaches met werknemers in gesprek. Dit gesprek is een persoonlijke en uiteraard vertrouwelijke ontmoeting. Doel van het gesprek is het vergroten van het zelfbewustzijn van de ander, waarbij de rapportage als uitgangspunt voor het gesprek fungeert. In deze gesprekken worden mensen uitgenodigd om over zichzelf te reflecteren, hun werk, hun stressoren, hun persoonlijkheid, hun vaardigheden en ambities maar ook over hetgeen hen dwarszit, niet soepel gaat, of zorgen baart in relatie tot hun veerkracht.

De psychologen en coaches van SistersChange zijn ervaren en betrokken luisteraars, hebben de kennis over veerkracht en de kunde om samen op zoek te gaan naar een gedragen (h)erkenning van iemands veerkracht op dat moment. Ze adviseren, helpen en dragen hun expertise over veerkracht, stress en psychische klachten over in dit persoonlijke gesprek. Deze gesprekken worden door medewerkers als zeer waardevol ervaren.

Voor werkgevers

65% van het verzuim in Nederland heeft geen fysieke, maar een psychische oorzaak. Depressie, burn-out, overspannenheid of een angststoornis vallen bijvoorbeeld onder psychisch verzuim. Veel van deze psychische oorzaken vinden hun oorsprong in overbelasting als gevolg van ervaren (werk)stress. Indien deze stress te lang aanhoudt, te intensief is of te frequent ontstaan er klachten. Cognitieve klachten, bijvoorbeeld een verminderd concentratievermogen of een toename van impulsief handelen, of emotionele klachten zoals prikkelbaarheid of stemmingswisselingen. Als gevolg van werk- of privé belastende omstandigheden worden mensen dan als het ware minder veerkrachtig ten opzichte van de uitdagingen die op hun pad komen. Een matige of verminderde mate van veerkracht is een goede voorspeller van toekomstige uitval. Dergelijk uitval is vaak langdurig en complex van aard. Gemiddeld wordt er 57 dagen verzuimd ingeval van overbelasting, burn-out of overspannenheid. Loondoorbetalingskosten, vervangingskosten, en werkzaamheden die niet worden verricht of langer op zich laten wachten is de prijs die werkgevers hiervoor betalen. Werknemers betalen tevens een hoge prijs. Alle medewerkers zijn liever productief en aan het werk in plaats van te lijden aan stress gerelateerde klachten.

Last but not least is in deze schaarse arbeidsmarkt iedereen hard nodig om het werk te doen.

Onze meting levert op groepsniveau een risicoprofiel op van de kans op uitval, bijvoorbeeld verbijzonderd naar leeftijd, sekse, functie, duur dienstverband of salarisniveau. Onze econometrist zorgt voor valide en inzichtelijke rapportages over het optreden van dit risico.

Wij brengen, zowel werk- als privé gerelateerd de oorzaken van verminderde veerkracht in kaart. Werkgevers schieten soms met hagel in hun preventief of curatief beleid. Onze meting geeft werkgevers een krachtig instrument voor interventies, preventie en het oplossen van knelpunten in het werk.

Op persoonsniveau geeft onze rapportage inzicht in de mate van cognitieve, emotionele, fysieke en gedragsmatige klachten. Deze klachten geven een inzicht in het risico op uitval op team-, afdelings- of organisatieniveau en bieden ook een stuurinstrument om preventie van uitval vorm en inhoud te geven.

We presenteren onze bevindingen in een groepsrapportage aan directie, teams en/of afdelingen.

En dan verder?

In de gesprekken met individuele werknemers verwijzen we door indien dit geïndiceerd is. We verwijzen door naar psychologen, maatschappelijk werk of loopbaanadviseurs afhankelijk van de problematiek c.q. belemmeringen. Desgewenst maken we hiervoor gebruik van de providerboog van de werkgever.

Tijdens de presentatie van onze groepsrapportage tonen we specifiek het risico op uitval, verbijzonderd naar leeftijden, functies, sekse etc. We spreken door over de gemeten oorzaken van het mogelijke uitval. En gaan specifiek in gesprek over de werk gerelateerde gemeten knelpunten. We presenteren mogelijke oplossingen en helpen ook daadwerkelijk bij het implementeren van deze oplossingen.

Het is de verantwoordelijkheid van de individuele werknemer om vitaal en inzetbaar te blijven. Het is echter de verantwoordelijkheid van de werkgever om werk gerelateerde stress en werk gerelateerde belemmeringen te minimaliseren.

Voorbeelden

Werk in de automotive is aan verandering onderhevig. De onderhoudsmonteur met smeerolie aan zijn handen bestaat nauwelijks meer. In de sector worden autotechnici gevraagd die digitaal een diagnose maken van de staat van de vervoermiddelen. Voor de werknemers betekent dit een compleet andere invulling van hun werkzaamheden, opleidingen En de vraag of een ieder wel bereid is om dit werk te (kunnen en willen) uitvoeren. Drie grote werkgevers benaderden SistersChange voor een veerkrachtmeting. In de groepsrapportage werd zichtbaar welke risico’s op uitval zich voordeden, in welke teams en functies en wat hiervan de oorzaken waren. Dit leverde alle drie werkgevers inzicht en handelingsperspectief op.

Automotive

De retail branche is een branche met bovengemiddeld veel flexibel contracten. De leeftijdsopbouw in de branche bestaat uit een oververtegenwoordiging van jonge werknemers met daarnaast ook een stabiel kleiner deel van werknemers met lange dienstverbanden. Verbetering of behoud van veerkracht is met name voor de groep oudere werknemers van groot belang voor deze branche. SistersChange voerde veerkrachtmetingen uit en adviseerde, op basis van hun rapportages, individuele werknemers contact te zoeken met loopbaancoaches, opleidingsinstituten en/of psychologen of mental coaches. Op die manier werd het individuele risico op presenteisme of uitval verkleind.

Retail

Een middelgrote gemeente schakelde de hulp in van SistersChange voor de functiegroep BOA’s. Deze groep stond met name in corona tijd in de uitvoering van hun wettelijke taken onder grote druk. Dit leidde tot hoog verzuim, klachten over werkdruk en overbelasting. SistersChange bracht hun individuele veerkracht in kaart. Naar aanleiding hiervan begeleidde de psycholoog van SistersChange een aantal werknemers bij lichte psychische klachten; laagdrempelig en op locatie. Middels een luisterend oor En ook experimenteren met allerlei nieuw gedrag werd verzuim voorkomen en/of gereduceerd.

Overheid

Vervolg

In de gesprekken met individuele werknemers verwijzen we door indien dit geïndiceerd is. We verwijzen door naar psychologen, maatschappelijk werk of loopbaanadviseurs afhankelijk van de problematiek c.q. belemmeringen. Desgewenst maken we hiervoor gebruik van de providerboog van de werkgever.

Tijdens de presentatie van onze groepsrapportage tonen we specifiek het risico op uitval, verbijzonderd naar leeftijden, functies, sekse etc. We spreken door over de gemeten oorzaken van het mogelijke uitval. En gaan specifiek in gesprek over de werk gerelateerde gemeten knelpunten. We presenteren mogelijke oplossingen en helpen ook daadwerkelijk bij het implementeren van deze oplossingen.

Het is de verantwoordelijkheid van de individuele werknemer om vitaal en inzetbaar te blijven. Het is echter de verantwoordelijkheid van de werkgever om werk gerelateerde stress en werk gerelateerde belemmeringen te minimaliseren.

CONTACT

Wij zijn SistersChange.
Wij bouwen aan veerkrachtige organisaties. Vul voor meer informatie het contactformulier in.

Of neem contact op met: Sabine Eisses sabineeisses@sisterschange.nl 0615476139